ประวัติความเป็นมา

" บอนท์แคร์คลินิก ''

Bontcare มาจากภาษาอังกฤษว่า BoNTCARE “BoNT” เป็นคำย่อสากลของ botulinum toxin ซึ่งหมายถึง Bontcare Clinic คือการรักษาด้วย botulinum toxin หลายคนอาจไม่รู้จักสารนี้ แต่ถ้าเรียกว่า Botox อาจจะเข้าใจง่ายกว่า เพราะ Allergan ในสหรัฐอเมริกาหรืออเมริกาเป็นผู้ผลิต แพ็คเกจนี้เรียกว่า BOTOX® ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านความงาม แต่ในบทความที่เราจะกล่าวถึงนี้ จะใช้คำว่า Botox หรือ โบท็อกซ์ แทนสารนี้ เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ไม่ได้ตั้งใจให้เกี่ยวข้องกับแบรนด์ BOTOX® แต่อย่างใด นอกจากนี้ BoNT และ Bond ยังมีเสียงที่คล้ายกันอีกด้วย ซึ่งสื่อถึงความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย ชื่อบอนท์แคร์จึงมีความหมายที่แทนทั้งความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยและสารที่ใช้รักษาผู้ป่วยอีกด้วย

'' วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ''

รักษาโรคและความงามที่มุ่งมั่นในการให้บริการ โดยยึดหลัก 3C2S

ความเป็นมา C1
ความเป็นมา C2
ความเป็นมา ราคายุติธรรม
ความเป็นมา ปลอดภัย
ความเป็นมา รักษาความลับผู้ป่วย

'' ปรัชญา ''

บอนท์แคร์คลินิกให้บริการโดยมิตรภาพ ความใสใจและจริงใจ บวกกับความรู้ของแพทย์และเจ้าหน้าที่ ช่วยแก้ปัญหาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้รับบริการอย่างเหมาะสม

แพทย์ประจำคลินิก

พญ. นฤมล สิทธิ์บูรณะ
American Board of Anti-Aging

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2536 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2543 อนุมัติบัตรตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 พ.ศ. 2557 American Board of Anti-Aging (ABAARM)

สมาชิก

พ.ศ. 2536-ปัจจุบัน แพทยสภาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ความชำนาญ

รักษาสิว และผื่นเซ็บเดิร์ม
ความงามและชะลอวัย ด้วยเครื่องเลเซอร์และ Energy-based devices, การฉีดฟิลเลอร์, ฉีดโบท็อกซ์ และเมโสเทอราปี